Truy cập

Hôm nay:
278
Hôm qua:
955
Tuần này:
278
Tháng này:
19110
Tất cả:
349016

Ý kiến thăm dò

KẾ HOẠCH Thông tin - tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi

Ngày 06/04/2023 10:20:17

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH KHÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /KH-UBND Minh Khôi, ngày 05 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thông tin - tuyên truyền về Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Minh Khôi

Thực hiện Kế hoạch số của Uỷ ban nhân dân huyện Nông Cống về việc tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nông Cống. UBND xã Minh Khôi xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin - tuyên truyền, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

- Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Chuyển đổi số tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

2. Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, trên hệ thống loa của thôn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chuyển đổi số năm 2023. Cụ thể:

- Tuyên truyền phổ biến, sâu rộng các nội dung của Quyết định số 505/QĐTTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; các hoạt động hưởng ứng Chuyển đổi số Quốc gia tại xã Minh Khôi.

- Truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam của tỉnh, của huyện, của xã trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể: Kết quả triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; kết quả hoạt động của dịch vụ công, một cửa điện tử; lợi ích đem lại của ứng dụng thanh toán không tiền mặt trong các hoạt động giao dịch trên tất cả lĩnh vực; hoạt động Tổ công nghệ số tại cộng đồng; chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử…

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; đồng thời tuyên truyền về các chính sách miễn phí, ưu đãi.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn.

3. Xây dựng chuyên mục chủ đề Chuyển đổi số; biên tập các tin, bài tuyên truyền về chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

Đơn vị thực hiện: Đài truyền thanh xã, các thôn, các nhà trường

4. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số thông qua các nền tảng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…); Trang thông tin điện tử của xã.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn.

5. Thiết lập tài khoản Zalo “Chuyển đổi số xã Vạn Thiện” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền về Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vạn Thiện.

Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo “Chuyển đổi số quốc gia”, và chọn “Quan tâm” để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các ban, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban văn hoá và Thông tin xã.

Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đóng trên địa bàn xã; các thôn.

6. Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ http://minhkhoi.nongcong.gov.vn”

và lồng ghép các tin, bài trên các tài liệu tuyên truyền “Thông tin và Truyền thông” của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

Đơn vị thực hiện: Ban văn hoá thông tin xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hoá thông tin xã

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và Tháng tiêu dùng số. Thiết lập tài khoản Zalo “Chuyển đổi số xã Minh Khôi” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi.

- Chủ trì, duy trì chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của xã.

3. Đài truyền thanh xã

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã có liên quan chủ động tổ chức triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền Chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tập trung xây dựng các chuyên mục, tin bài, tăng cường thời lượng tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Tháng tiêu dùng số nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người dân vào hoạt động chuyển đổi số của quốc gia nói chung, của tỉnh Thanh Hóa và của huyện Nông Cống, của xã Minh Khôi nói riêng. Đồng thời, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng trên hệ thống đài truyền thanh xã

4. Trưởng các ban, ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường, trưởng các thôn.

4.1. Đối với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Chuyển đổi số và các hoạt động hưởng ứng trên trang Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị theo quy định.

4.2. Đối với UBND

- Chú trọng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong việc tham gia và thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chuyển đổi số. Xây dựng tin, bài về “Chuyển đổi số” phát trên hệ thống truyền thanh xã để mọi người dân trên địa bàn hiểu được về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã.

Trên đây là Kế hoạch thông tin - tuyên truyền Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Minh Khôi, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Công chức Văn hóa xã hội) theo quy định.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; CHỦ TỊCH

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Thường trực UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành đoàn thể;

- Hiệu trưởng các trường học;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VP. Lê Sỹ Lam

KẾ HOẠCH Thông tin - tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi

Đăng lúc: 06/04/2023 10:20:17 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH KHÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /KH-UBND Minh Khôi, ngày 05 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thông tin - tuyên truyền về Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Minh Khôi

Thực hiện Kế hoạch số của Uỷ ban nhân dân huyện Nông Cống về việc tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nông Cống. UBND xã Minh Khôi xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin - tuyên truyền, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

- Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Chuyển đổi số tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

2. Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, trên hệ thống loa của thôn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chuyển đổi số năm 2023. Cụ thể:

- Tuyên truyền phổ biến, sâu rộng các nội dung của Quyết định số 505/QĐTTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; các hoạt động hưởng ứng Chuyển đổi số Quốc gia tại xã Minh Khôi.

- Truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam của tỉnh, của huyện, của xã trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể: Kết quả triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; kết quả hoạt động của dịch vụ công, một cửa điện tử; lợi ích đem lại của ứng dụng thanh toán không tiền mặt trong các hoạt động giao dịch trên tất cả lĩnh vực; hoạt động Tổ công nghệ số tại cộng đồng; chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử…

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; đồng thời tuyên truyền về các chính sách miễn phí, ưu đãi.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn.

3. Xây dựng chuyên mục chủ đề Chuyển đổi số; biên tập các tin, bài tuyên truyền về chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

Đơn vị thực hiện: Đài truyền thanh xã, các thôn, các nhà trường

4. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số thông qua các nền tảng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…); Trang thông tin điện tử của xã.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn.

5. Thiết lập tài khoản Zalo “Chuyển đổi số xã Vạn Thiện” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền về Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vạn Thiện.

Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo “Chuyển đổi số quốc gia”, và chọn “Quan tâm” để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các ban, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban văn hoá và Thông tin xã.

Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đóng trên địa bàn xã; các thôn.

6. Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ http://minhkhoi.nongcong.gov.vn”

và lồng ghép các tin, bài trên các tài liệu tuyên truyền “Thông tin và Truyền thông” của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

Đơn vị thực hiện: Ban văn hoá thông tin xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hoá thông tin xã

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đứng chân trên địa bàn xã; các thôn tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và Tháng tiêu dùng số. Thiết lập tài khoản Zalo “Chuyển đổi số xã Minh Khôi” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Khôi.

- Chủ trì, duy trì chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của xã.

3. Đài truyền thanh xã

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã có liên quan chủ động tổ chức triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền Chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tập trung xây dựng các chuyên mục, tin bài, tăng cường thời lượng tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Tháng tiêu dùng số nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người dân vào hoạt động chuyển đổi số của quốc gia nói chung, của tỉnh Thanh Hóa và của huyện Nông Cống, của xã Minh Khôi nói riêng. Đồng thời, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng trên hệ thống đài truyền thanh xã

4. Trưởng các ban, ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường, trưởng các thôn.

4.1. Đối với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Chuyển đổi số và các hoạt động hưởng ứng trên trang Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị theo quy định.

4.2. Đối với UBND

- Chú trọng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong việc tham gia và thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chuyển đổi số. Xây dựng tin, bài về “Chuyển đổi số” phát trên hệ thống truyền thanh xã để mọi người dân trên địa bàn hiểu được về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã.

Trên đây là Kế hoạch thông tin - tuyên truyền Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Minh Khôi, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Công chức Văn hóa xã hội) theo quy định.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; CHỦ TỊCH

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Thường trực UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành đoàn thể;

- Hiệu trưởng các trường học;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VP. Lê Sỹ Lam